Dekh Bhai mhari hood na kari ja tere te

Mhari Hod Karna!
Tere Bas Ki Bat Konya!!