एक बै एक जाट की लाटरी लाग गी, अर लाटरी भी थोड़ी नहीं, पूरे 50 करोड़ की लागी।
पूरे गोहान्ड मै रुक्का पङग्या अर मीडिया आले जाट कै पाच्छै पाच्छै चक्कर काटैं।
एक मीडिया आला जाट कै मुह आगै माईक लगा कै बोल्या :-चौधरी साहब।
आप नै के बेरा लाग्या के इस नम्बर पै ऐ लाटरी लागै गी?
जाट :- जब मैं पहली रात नै सोया तो मन्नै सूपने मैं 8 दिख्या।।
अर दूसरी रात नै सोया तो सूपने मै 9 दिख्या।।
मन्नै 8 अर 9 की गुणा करकै 53 नम्बर पै लाटरी लगा दी।।
मीडिया आला ( अचम्भे मै ) :- रै चौधरी साहब।
यो के कर्या आप नै। 8 अर 9 की गुणा तो 72 होव सै।।
जाट :- रै बावलीबूच।
तेरै हिसाब तै चालदा तो लाग ली थी लाटरी।।
😜😝😜😝

Leave a Reply