Delhi Guys v/s Haryanvi Guys By Swadu Staff Films
Acting by- Amit kundu & Ravi sheokand & Sushil Kundu
Direction by – Vijay kharb & Amit arya
Music by – Maninder kundu
Edit by – Amit kundu
Amit Kundu, Ravi Sheokand, Vijay Kharb & Maninder Kundu
https://www.youtube.com/watch?v=rYAi1kJ5QnU