Starring : Abhishek & Sapna
Singer : Ajay Mj & Sukriti Srivastava
Lyrics : Ajay Mj
Editor : Sachin bhatia & Ashish Bhatia
Director : Veer Bhati
Story : Prashant Sharma
Production house : Sargam Productions
https://www.youtube.com/watch?v=CmvK7LiP2Ko